پادکست های آموزش در حوزه ارز دیجیتال 

قسمت اول پادکست ارز دیجیتال

قسمت سوم پادکست ارز دیجیتال

قسمت پنجم پادکست ارز دیجیتال

قسمت هفتم پادکست ارز دیجیتال

قسمت نهم پادکست ارز دیجیتال

قسمت یازده پادکست ارز دیجیتال

قسمت دوم پادکست ارز دیجیتال

قسمت چهارم پادکست ارز دیجیتال

قسمت ششم پادکست ارز دیجیتال

قسمت هشتم پادکست ارز دیجیتال

قسمت دهم پادکست ارز دیجیتال

5/5 - (3 امتیاز)