جلسه اول تربیت مدرس

موضوع فیلتر TTM و کانسلیم

پخش ویدیو

جلسه دوم  تربیت مدرس

موضوع مدیریت سرمایه و طرح نویسی

پخش ویدیو