پروتیم کالج تی‌بورس شامل مدرسین اصلی هستند که کاملا مورد تایید مدیریت مجموعه هستند.